Verkoopsvoorwaarden Belgiƫ

Algemene leveringsvoorwaarden Hanna Instruments bv

1. Algemeen

Wanneer in de voorwaarden gesproken wordt over Leverancier, wordt hiermee bedoeld: Hanna Instruments bv. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met de Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen/overeenkomst

Iedere aanbieding heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet. De bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; deze zijn voor de Leverancier slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Genoemde prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden. De Leverancier kan uitsluitend schriftelijk door een daartoe bevoegde worden gebonden. Elk overgemaakt order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging. De Leverancier is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. Prijzen

Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend. Prijzen zijn ex. BTW, ex. Montage en ex. Inbedrijfstelling. Wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden.

4. Levering, transport en levertijd

Leveringen geschieden nooit franco. Er worden altijd transport- en administratiekosten aangerekend. Zichtbare gebreken en/of beschadigingen aan de geleverde goederen dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan de Leverancier gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Leverancier gerechtigd is om klachten dienaangaande niet in behandeling te nemen. Levertijden gelden altijd bij benadering; overschrijding hiervan zal nooit schadevergoeding ten gevolg hebben. De wijze van transport wordt door de Leverancier als goed koopman bepaald en is in principe voor risico van de Leverancier. Uitsluitend duurzame verpakkingen kunnen tegen kostprijsvergoeding door de Leverancier worden teruggenomen, mits dit afzonderlijk werd bedongen op het afleverdocument en voor zover de verpakking in goede bruikbare staat is

5. Overmacht

Ingeval van overmacht heeft de Leverancier het recht de overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een regeling te treffen.

6. Garantie/service

Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor nieuwe producten voor een periode van 2 jaar na levering, voor verbruiksgoederen (zoals elektroden) 6 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan de Leverancier te worden toegezonden. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van de Leverancier (serviceafdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Wanneer de werkzaamheden elders verricht dienen te worden, is de Leverancier gerechtigd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen zelfs wanneer de garantieaanspraken worden toegekend. Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming. Deze garantiebepalingen gelden niet voor verbruiksartikelen. Niet-nakomen door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de Leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

7. Retentierecht

Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft de Leverancier het recht van terughouding voor rekening van de wederpartij zolang deze niet aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.

8. Aansprakelijkheid en klachten

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, zowel bij de wederpartij als bij derden. Elk gebruik van onze goederen door de wederpartij geschiedt uitsluitend op risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Werkzaamheden door de Leverancier, zonder dat deze in de opdracht zijn vermeld, geschieden voor risico van de wederpartij. De eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot schade ingevolge verborgen gebreken en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier wordt vergoed. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde, respectievelijk beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier. Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering van de vastgestelde schade door de Leverancier of diens verzekeraar wordt aangemerkt als enige en algehele schade vergoeding. Voor het overige vrijwaart de wederpartij de Leverancier uitdrukkelijk en volledig. Eventuele klachten over de facturen dienen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven en gemotiveerd meegedeeld te worden aan de leverancier. (De klachten hier vermeld dienen beperkt te worden tot de facturen, vermits onder punt 6 reeds is vermeld dat klachten over geleverde goederen binnen 24 uur moeten gemeld worden.

9. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende documentatie, tekeningen, software e.d. worden door de Leverancier uitdrukkelijk voorbehouden. Indien onverhoopt blijkt dat een door de Leverancier verkocht goed inbreuk maakt op een recht van een derde, en de wederpartij hierop wordt aangesproken, dan is de wederpartij verplicht de Leverancier hiervan direct op de hoogte te brengen. Alle door de Leverancier geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al wat de wederpartij, uit welken hoofde ook, tegenover de Leverancier verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval van rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) het eigendom van de Leverancier

10. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto contant bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door de Leverancier aangewezen bank of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening van verschuldigde interest en kosten is primair. Bij wanbetaling is van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% per jaar, alsook een forfaitair bepaalde schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand saldo. Alle invorderingskosten, met inbegrip van de kosten van incasso en/of de kosten en erelonen van advocaten, zijn steeds ten laste van de nalatige wederpartij.

11. Geschillen

Alle betwistingen en geschillen waartoe een overeenkomst met de leverancier aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Hanna Instruments bv is gevestigd. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op overeenkomsten met de leverancier.

12. Montage- en installatiewerk

Deze voorwaarden gelden naast en in aanvulling op de bovenstaande voorwaarden en worden u op verzoek toegezonden.