Gids voor het testen van milieuwater

29/01/2024

Een van de meest vitale hulpbronnen voor onze planeet is water. Met een steeds groeiende bevolking is het essentieel dat we de waterkwaliteit in het milieu monitoren, zodat we veranderingen kunnen detecteren en actie kunnen ondernemen als dat nodig is. In deze blog bespreken we belangrijke waterkwaliteitsmetingen en hoe te kalibreren in het veld voor de beste resultaten.

Lees ook: 'Opgeloste zuurstof: de voordelen van optisch meten'

Bekijk alle multiparameter veldmeters van Hanna Instruments voor milieuwater

Wat is waterkwaliteit?

xxx

Waterkwaliteit is een maat voor de geschiktheid van water om te worden gebruikt voor een specifiek doel, zoals zwemmen, landbouw of energieopwekking. Water dat ongeschikt wordt geacht voor de ene toepassing kan perfect aanvaardbaar zijn voor een ander doel. Kwaliteit is een verklaring van de fysische, biologische en chemische kenmerken van water op basis van belangrijke omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen variëren per locatie, zoals op verschillende punten in een rivier of per tijd, afhankelijk van het klimaat.

Oppervlaktewater en grondwater kunnen ook de kwaliteit van elkaar beïnvloeden, omdat deze twee bij de grondwaterspiegel met elkaar verbonden zijn. Het is belangrijk om te erkennen dat de waterkwaliteit nadelig kan worden beïnvloed door zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte factoren. Het regelmatig controleren van waterbronnen kan helpen bij het identificeren van potentiële problemen voordat ze ernstige schade veroorzaken.

Kalibreren in het veld

xxx

Kalibratie is een essentiële stap om nauwkeurige en herhaalbare resultaten te krijgen. Idealiter kalibreert u uw meetinstrument voor gebruik op de dag van bemonstering. Een kalibratiecontrole aan het einde van de dag kan worden uitgevoerd om te bepalen of het instrument uit kalibratie is geraakt.

Afhankelijk van de aard van uw project moet u mogelijk vaker kalibratiecontroles uitvoeren gedurende de dag naast de controle aan het einde van de dag. Vergeet niet om alleen verse kalibratiestandaarden en schone elektroden te gebruiken, omdat vuil uw resultaten nadelig kan beïnvloeden.

Wat zijn de belangrijkste parameters voor waterkwaliteit?

Er zijn een aantal parameters die gemeten kunnen worden om de waterkwaliteit aan te geven. Deze parameters kunnen een maat zijn voor fysieke kenmerken zoals zuurtegraad, geleidbaarheid of temperatuur: een verklaring van de niveaus van verschillende voedingsstoffen in water, zoals nitraten en fosfaten, of een indicatie van belangrijke elementen en verbindingen in water, zoals opgeloste zuurstof. Elke parameter heeft een aantal algemene normen en richtlijnen om te bepalen of een getest monster als aanvaardbaar of gevaarlijk moet worden beschouwd. De resultaten van deze tests zijn niet noodzakelijkerwijs absoluut, omdat ze moeten worden vergeleken met wat als normale niveaus voor een waterlichaam worden beschouwd.

Ph

xxx

Wat is pH?

pH is een meting van de relatieve concentratie van waterstofionen en hydroxide-ionen in water. De schaal varieert van 0 tot 14, waarbij 0 een sterk zure oplossing is en 14 sterk basisch.

Waarom is het meten van pH belangrijk?

pH is een manier om de geschiktheid van water voor levende planten en dierlijke organismen te evalueren. Als water te zuur of te basisch is geworden als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte verontreinigende stoffen, kan er een diepgaand negatief effect zijn op het waterleven. pH wordt als normaal beschouwd in een waterlichaam als het een waarde van 5,0 tot 9,0 heeft, maar idealiter zou het in het bereik van 6,0 tot 8,0 moeten vallen.

Hoe meten we pH?

Veel voorkomende pH-tests, zoals chemische testkits en pH-strips, zijn eenvoudig en goedkoop. Ze komen echter met enkele problemen die tot onnauwkeurige resultaten kunnen leiden. Beide methoden voor het testen van de pH geven u resultaten op basis van een chemische reactie die resulteert in een kleurverandering. Wanneer uw papier- of vloeistofmonster van kleur verandert, stemt u het af op de meegeleverde kleurengids en bekomt u uw pH-waarde.

Een nauwkeuriger middel om pH te testen is het gebruik van een pH-meter. Bij het kiezen van een pH-tester of meter zijn er een aantal overwegingen met betrekking tot zowel de elektrode als het instrument. Zorg ervoor dat u een pH-meter en elektrode vindt die het meest geschikt is voor veldwerk.

pH-kalibratie in het veld

De eerste stap is om bufferoplossingen te kiezen die uw verwachte waarde omvatten. Tweepunts- of meerpuntskalibratie bestaat uit het kalibreren van minstens twee pH-punten, één boven en één onder uw gewenste pH-bereik. Als u bijvoorbeeld de pH van citroensap wilt meten, dat een pH rond 2 heeft, kunt u technische buffers 1,00 en 4,01 gebruiken voor een tweepuntskalibratie. Als de pH van uw watermonster onbekend is, zorgt een derde kalibratiepunt voor de beste nauwkeurigheid.

 • Vul een bekerglas met voldoende pH-kalibratiebuffer om de elektrodeverbinding te bedekken (ongeveer 75 ml in een bekerglas van 100 ml).
 • Plaats de elektrode in het bekerglas met pH-kalibratiebuffer en roer voorzichtig.
 • Bevestig het kalibratiepunt wanneer de meetwaarde stabiel is of wanneer de cijfers gedurende ten minste 5 seconden niet veranderen.
 • Herhaal dit voor extra kalibratiepunten. Zorg ervoor dat u spoelt met zuiver water tussen de kalibratiepunten. Ten minste twee kalibratiepunten worden aanbevolen.
 • De kalibratie is voltooid. Spoel de elektrode af met gedeïoniseerd water en bewaar deze volgens de instructies van de fabrikant.

Temperatuur

xxx

Wat is temperatuur?

Temperatuur is een van de meest voorkomende metingen in ons dagelijks leven. In het kader van de waterkwaliteit kan temperatuur een indicatie geven van de leefomstandigheden van waterplanten en -dieren. Warme temperaturen worden over het algemeen als gunstig beschouwd voor de groei van aquatische populaties. Na een bepaald punt kan temperatuur echter het tegenovergestelde effect hebben, wat bijdraagt aan een afname van de biologische diversiteit in een waterlichaam.

Waarom is het meten van temperatuur belangrijk?

Waterorganismen zoals vissen en plankton zijn koudbloedig, dus de temperatuur van water heeft een directe invloed op hun lichaamstemperatuur. Deze organismen hebben temperatuurbereiken waarin ze kunnen overleven of gedijen. Naarmate de temperatuur de hoge limiet van zijn bereik voor een organisme benadert, zal de biologische activiteit op een hoogtepunt zijn. Deze activiteit neemt af aan de onderkant van het bereik. Als de temperatuur het voor een organisme aanvaardbare bereik overschrijdt, kan de beschikbare zuurstoftoevoer te laag zijn om leven te ondersteunen. Dit komt omdat warm water een zuurstofverzadigingspunt heeft dat veel lager is dan koud water. Als de temperatuur onder het acceptabele bereik ligt, vindt er niet genoeg activiteit plaats om de soort te laten groeien. Hoge temperaturen dragen ook bij aan de groei van algenbloei. Zuurstof wordt verbruikt omdat deze algen worden afgebroken door bacteriën, waardoor de beschikbare opgeloste zuurstoftoevoer wordt verminderd.

De temperatuur in een waterlichaam varieert op basis van het tijdstip van de dag en de hoeveelheid zonlicht het wateroppervlak verwarmt. Acceptabele temperaturen variëren ook afhankelijk van het type rivier of beek. Dit is afhankelijk van de waterscheiding die de beek voedt. Als de stroom bijvoorbeeld wordt gevoed door een bergbron, kan de natuurlijke temperatuur van de stroom vrij koel zijn (minder dan 20°C). Een stroom die als warm water wordt beschouwd, heeft een gemiddelde temperatuur van meer dan 20°C, maar minder dan 30°C. De temperatuur kan ook worden beïnvloed door de stroomsnelheid van een waterlichaam. Als de waterstroom wordt verhoogd, misschien als gevolg van een zware regenval, kan worden verwacht dat de temperatuur zal dalen. De verhoogde stroming heeft een verkoelend effect op de temperatuur van het water.

Temperatuurvervuiling, ook wel thermische vervuiling genoemd, kan worden veroorzaakt door afvloeiing van water dat op asfalt of beton wordt verwarmd. Het kan ook afkomstig zijn van industriële effluenten die in het waterlichaam worden geloosd, of water dat werd gebruikt als koelmiddel in kerncentrales. Dit water is aanzienlijk warmer dan het water waarin het wordt geloosd, wat de algehele temperatuur van het waterlichaam kan verhogen. Temperatuur kan ook worden gekoppeld aan troebelheid. Omdat de hoeveelheid geabsorbeerd licht toeneemt naarmate het water donkerder wordt, zal de temperatuur stijgen.

Hoe meten we temperatuur?

Veel eenvoudige temperatuurmeters maken gebruik van thermistor-technologie. De thermistor is een halfgeleiderapparaat waarvan de weerstand varieert als functie van de temperatuur. Naarmate de temperatuur stijgt, neemt de weerstand af. Deze weerstand, gemeten door de thermistor, wordt vervolgens omgezet in een waarde die wordt weergegeven op de schaal van Celsius. Thermistorsensoren zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -50° tot 150°C.

Veel meters zijn in de fabriek gekalibreerd voor temperatuurmetingen. Het is een goede gewoonte om minstens één keer per jaar, in een laboratoriumomgeving, te controleren of uw temperatuursensor goed werkt.

Geleidbaarheid/Totaal opgeloste vaste stoffen

xxx

Wat is geleidbaarheid?

Elektrische geleidbaarheid (EC) meet hoe goed een stof een elektrische stroom kan overbrengen. Kleine geladen deeltjes, ionen genaamd, helpen om de elektrische lading door een stof te dragen. Deze ionen kunnen positief of negatief geladen zijn. Hoe meer ionen beschikbaar zijn, hoe hoger de geleidbaarheid; minder ionen zou resulteren in een lagere geleidbaarheid. EC wordt meestal gerapporteerd in milliSiemens per centimeter (mS/cm).

Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) is de hoeveelheid opgeloste stoffen in een oplossing. Deze meting geeft alle opgeloste anorganische en organische stoffen in een vloeistof weer. Resultaten worden weergegeven als milligram per liter (mg / L), delen per miljoen (ppm), gram per liter (g/l) of delen per duizend (ppt).

Waarom is het meten van geleidbaarheid belangrijk?

Elektrische geleidbaarheid (EC) is een andere manier om de waterkwaliteit te evalueren, omdat de verhoogde aanwezigheid van totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), zoals uitgedrukt door EC, een indicator van verontreinigende stoffen kan zijn. EC kan worden beïnvloed door carbonaten uit kalksteen, door de mens gemaakte puntbronverontreinigende stoffen zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, of door de mens gemaakte niet-puntbronverontreinigende stoffen zoals septische systemen of landbouwafvoer.

Hoge concentraties TDS kunnen de waterkwaliteit verlagen en problemen met de waterbalans veroorzaken voor individuele organismen. Aan de andere kant kunnen lage concentraties de groei van het waterleven beperken. Sommige van de besproken effecten voor de zuurgraad en kooldioxideparameters zijn relevant voor EC, zoals de negatieve impact op de fotosynthese. Dit komt omdat verhoogde vaste stoffen water troebeler maken, wat de snelheid van fotosynthese vertraagt. EC geeft een indicatie van het totaal opgeloste vaste stoffen, waarvan totaal opgeloste zouten een bestanddeel zijn. Als het zoutgehalte in TDS hoog is, kan dit ook bijdragen aan de zuurtegraad van het water. Als het niveau van carbonaten in TDS echter hoog is, kan dit bijdragen aan een toename van de alkaliteit, wat helpt beschermen tegen veranderingen in de zuurtegraad. Dit is een goed voorbeeld van de onderlinge relaties tussen waterkwaliteitsparameters.

Aanvaardbare niveaus van EC in rivieren en beken variëren afhankelijk van het type opgeloste vaste stoffen dat aanwezig is en dit bepaalt het gebruik van de stroom, zoals voor vissen, zwemmen of als bron van drinkwater.

De combinatie tussen TDS en Total Solids is belangrijk om te begrijpen. Totale vaste stoffen verwijst naar alle vaste stoffen die zijn gesuspendeerd of opgelost in water. Opgeloste vaste stoffen zijn niet zichtbaar in water, omdat ze door het oplossen deel zijn gaan uitmaken van de oplossing. TDS is het meten van de in water oplosbare stoffen die zich in een watermonster bevinden. In een monsteroplossing die uit een rivier wordt verzameld, worden deze stoffen ‘opgeloste stoffen’ genoemd en wordt water het oplosmiddel genoemd.

Hoe meten we geleidbaarheid?

De beste manier om geleidbaarheid te meten is met behulp van een EC-meter. Twee elektroden met een toegepaste wisselspanning worden in de oplossing geplaatst. Hierdoor ontstaat een stroom die afhankelijk is van het geleidende karakter van de oplossing. De meter leest deze stroom af en geeft deze weer in geleidbaarheid (EC) of ppm (TDS).

Geleidbaarheidskalibratie in het veld

Het is belangrijk om te kalibreren voor geleidbaarheid vóór monstername. Dit komt omdat olieachtige coatings en biologische verontreinigingen de schijnbare celgeometrie kunnen veranderen, wat resulteert in een verschuiving in celconstante. Controleer de EC-sensor altijd op vuil of verstoppingen voordat u een geleidbaarheidskalibratie uitvoert.

De meeste meters zijn gekalibreerd volgens een enkele standaard die in de buurt komt van de specifieke geleiding van het omgevingsmonster. Een tweede standaard kan worden gebruikt om de lineariteit van het instrument in het bereik van metingen te controleren.

 • Vul een bekerglas met voldoende standaard om de elektrodeverbinding te bedekken (ongeveer 75 ml in een bekerglas van 100 ml).
 • Giet extra standaard in een tweede bekerglas om de sensor te spoelen.
 • Plaats de elektrode in de spoelbeker en zorg ervoor dat de EC-sensorkanalen worden gevuld met verse standaard door het bekerglas een paar keer op en neer te tillen.
 • Plaats de elektrode in de kalibratiebeker en tik om eventuele ingesloten luchtbellen los te maken.
 • Bevestig de kalibratiepunt wanneer de meetwaarde stabiel is of wanneer de cijfers gedurende ten minste 5 seconden niet veranderen. (Voor sommige meters moet u de geleidbaarheidsstandaardwaarde invoeren).
 • De kalibratie is voltooid. Spoel de elektrode af met gedeïoniseerd water.

Opgelost zuurstof

xxx

De concentratie van opgelost zuurstof (DO) in water is uiterst belangrijk in de natuur en in de omgeving van de mens. In oceanen, meren, rivieren en andere oppervlaktewaterlichamen is opgelost zuurstof essentieel voor de groei en ontwikkeling van het waterleven. Zonder zuurstof kan het water giftig worden door het anaerobe verval van organisch materiaal. In een industriële omgeving moet water ten minste 2 mg/l zuurstof bevatten om waterleidingen te beschermen tegen corrosie. Ketelsysteemwater kan in veel gevallen echter niet meer dan 10 mg/l zuurstof bevatten.

Waarom is opgeloste zuurstof belangrijk?

DO-niveaus kunnen helpen de relatieve gezondheid van een waterlichaam aan te geven. Als de DO-niveaus normaal of hoog zijn, is het water een goede omgeving voor een verscheidenheid aan waterleven om te bloeien. Als de DO-niveaus laag zijn, kan dit wijzen op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in het water. Sommige waterdieren kunnen bestaan in water met een breed scala aan DO, maar anderen kunnen niet overleven in een omgeving met weinig opgeloste zuurstof.

DO-metingen zullen naar verwachting grote schommelingen hebben als het water een aanzienlijke plantenlevensduur heeft. Dit komt door het fotosyntheseproces. Omdat er 's nachts minder fotosynthetische activiteit is, wanneer er geen licht aanwezig is, verbruiken planten en dieren in het water zuurstof door ademhaling, maar er wordt tegelijkertijd niet zoveel zuurstof geproduceerd. Als gevolg hiervan zijn de DO-niveaus in de vroege ochtend lager in vergelijking met andere tijden van de dag. Zodra de fotosynthese begint, zullen de niveaus stijgen. Dit is een goed voorbeeld van de voordelen van het meten van parameters op verschillende momenten gedurende de dag. Als alleen een DO-meting voor zonsopgang wordt uitgevoerd, kan een onnauwkeurige conclusie worden getrokken met betrekking tot de gezondheid van het water.

Hoewel DO-niveaus gedeeltelijk worden beïnvloed door fotosynthetische activiteit, is een grote bron van DO afkomstig van atmosferische zuurstof die zich mengt met water. Dit gebeurt in grotere hoeveelheden als het water turbulent is. De turbulentie vergroot het oppervlak van het water, zodat atmosferische zuurstof zich er gemakkelijker mee kan mengen. Lucht heeft een zuurstofconcentratie die meer dan 20 keer hoger is dan de zuurstofconcentratie in water. Dit concentratieverschil resulteert in atmosferische zuurstof die oplost in water wanneer de twee elkaar ontmoeten. Als er op dit grensvlak meer wateroppervlak is, wordt er meer zuurstof uit de lucht opgenomen.

Andere factoren die de DO-niveaus beïnvloeden, zijn temperatuur en afvloeiend water. Zuurstof lost gemakkelijker op in koud water en koud water heeft het vermogen om grotere niveaus van gassen vast te houden dan warm water, dus het DO-niveau neemt af naarmate het water warmer wordt. Afspoeling kan natuurlijk organisch afval of door de mens veroorzaakte verontreinigende stoffen omvatten; in beide gevallen moeten organismen in het water zuurstof gebruiken bij het ontbinden van deze verontreinigende stoffen. Ook organisch afval kan leiden tot groei van waterplanten. Wanneer planten aan het einde van het groeiseizoen sterven, vindt er een zwaar zuurstofverbruik plaats terwijl ze worden afgebroken.

Hoe meten we opgelost zuurstof?

Opgelost zuurstofconcentraties worden meestal gerapporteerd in eenheden van milligrammen gas per liter water, mg/l. (De eenheid mg/l is gelijk aan delen per miljoen = ppm). Metingen worden meestal in water uitgevoerd met behulp van een opgelost zuurstofmeter en -elektrode.

Het is belangrijk om DO-niveaus op verschillende momenten van de dag en op verschillende waterdiepten te meten. Deze metingen geven een totaalbeeld van de DO-niveaus in het onderzochte waterlichaam. Zoals met alle waterkwaliteitsparameters, moeten deze niveaus in de loop van de tijd worden gecontroleerd. Dit levert een hoeveelheid datapunten op, zodat trends kunnen worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

Kalibratie van opgelost zuurstof in het veld

Het gehalte aan opgelost zuurstof (DO) in water wordt gemeten met behulp van een elektrode met een membraan. Helaas kunnen borstels of andere reinigingsobjecten het membraan beschadigen, dus het vervangen van de membraandop en elektrolyt is de beste manier om periodiek onderhoud uit te voeren. Hoewel het misschien gemakkelijker is om de DO-sensor te kalibreren voordat u het veld in gaat, is het het beste om op uw bemonsteringslocatie te kalibreren, omdat verschillen in hoogte en barometrische druk tussen de kalibratie- en meetlocatie tot fouten kunnen leiden. Zorg ervoor dat u controleert of de barometrische druk, geleidbaarheid en temperatuurmetingen correct zijn.

Kalibratieprocedure (100%)

 • Vul een kalibratiebeker met water (als alternatief kan een natte spons of een natte papieren handdoek op de bodem van de DO-kalibratiecontainer worden geplaatst).
 • Plaats de elektrode losjes in de kalibratiebeker om te voorkomen dat er vocht ontsnapt. Zorg ervoor dat u uw DO-sensor niet nat wordt, omdat de verdamping van vocht op de temperatuursensor of DO-elektrode de metingen tijdens de kalibratie kan beïnvloeden.
 • Laat de container verzadigd raken met waterdamp (ongeveer 10 tot 15 minuten). Schakel gedurende deze tijd het instrument in om de DO-elektrode te laten opwarmen.
 • Bevestig het kalibratiepunt wanneer de meetwaarde stabiel is of wanneer de cijfers gedurende ten minste 5 seconden niet veranderen.
 • De kalibratie is voltooid. Spoel de elektrode af met gedeïoniseerd water.

Kalibratieprocedure (0%)

 • Vul een kalibratiebeker voldoende met 0% DO-oplossing om de elektrodeverbinding te bedekken (ongeveer 75 ml in een bekerglas van 100 ml).
 • Dompel de DO-sensor onder in de oplossing.
 • Bevestig de kalibratiepunt wanneer de meetwaarde stabiel is of wanneer de cijfers gedurende ten minste 5 seconden niet veranderen.
 • De kalibratie is voltooid. Spoel de elektrode af met gedeïoniseerd water. Zorg ervoor dat u alle 0% DO-oplossing afspoelt om de meting van omgevingsmonsters niet te beïnvloeden.

Turbiditeit

xxx

Wat is turbiditeit?

In zijn eenvoudigste vorm is turbiditeit gewoon de troebelheid van water. De troebelheid is meestal afkomstig van deeltjes die in het water zweven en die we individueel niet kunnen zien. Deze deeltjes kunnen algen, vuil, mineralen, eiwitten, oliën of zelfs bacteriën zijn. Troebelheid is een optische meting die de aanwezigheid van zwevende deeltjes aangeeft. Dit wordt gemeten door licht door een monster te schijnen en de gesuspendeerde deeltjesconcentratie te kwantificeren. Hoe meer deeltjes er in een oplossing zitten, hoe hoger de troebelheid.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel troebelheid correleert met gesuspendeerde vaste stoffen, het meten van troebelheid niet hetzelfde is als het meten van totale gesuspendeerde vaste stoffen (TSS). TSS-metingen zijn gravimetrisch, waarbij de massa van de vaste stoffen die in een monster zijn gesuspendeerd, wordt gekwantificeerd door de gescheiden vaste stoffen te wegen.

Waarom is het meten van troebelheid belangrijk?

Troebelheid kan bijdragen aan de algehele gezondheid en kwaliteit van een waterlichaam. Als het water relatief helder is, kunnen waterorganismen profiteren van het verhoogde licht in hun fotosynthetische activiteiten. Deze verhoogde fotosynthese helpt de toevoer van zuurstof in het water te verhogen. Troebelheid is een gemakkelijke indicator van potentiële problemen in water, omdat het zowel visueel als kwantitatief kan worden gemeten. Als troebelheid hoog is, kan dit een vroege indicator zijn van een aantal potentiële bijdragende factoren, zoals verhoogde voedingsstoffen zoals nitraat of fosfaat, verhoogde watertemperatuur of verhoogde koolstofdioxideniveaus. Het kan er ook op wijzen dat door de mens veroorzaakte verontreinigende stoffen, zoals landbouwafvoer of industriële lozingen, een negatieve invloed hebben op de helderheid van het water.

De diversiteit van het biologische leven neemt af in troebele wateren. Na verloop van tijd zullen soorten sterven en zal het water alleen worden bezet door de organismen die systemen hebben die robuust genoeg zijn om in deze omgeving te overleven. De algehele waterkwaliteit zal blijven afnemen in troebel water, omdat de snelheid van fotosynthese laag zal blijven. Verhoogde troebelheid kan ook 'deeltjesgastheren' leveren voor zware metalen en andere toxines.

Hoe meten we troebelheid?

Een manier om troebelheid te meten is het gebruik van een Secchi-schijf. Een Secchi-schijf geeft een indicatie van de maximale diepte waarop het plantenleven kan groeien door de diepte te identificeren waar licht niet langer het water binnendringt. Fotosynthese kan niet plaatsvinden zonder licht, dus planten zullen niet groeien op diepten onder het niveau waar de Secchi-schijf zichtbaar is wanneer ze worden ondergedompeld. Omdat Secchi-schijfmetingen zijn gebaseerd op het verlagen van de schijf totdat deze verdwijnt, kan deze niet worden gebruikt in rivieren die ondiep zijn of een lage troebelheid hebben.

Secchi-schijfmetingen variëren seizoensgebonden met veranderingen in fotosynthese en dus algengroei. In de meeste meren beginnen secchi-schijfmetingen in de lente af te nemen, met warmere temperatuur en verhoogde groei, en blijven afnemen totdat de algengroei in de zomer piekt. Naarmate het koelere weer intreedt en de groei afneemt, nemen de Secchi-schijfmetingen weer toe. Regenbuien kunnen ook van invloed zijn op de metingen. Erosie door regenval, afvloeiing en hoge stroomsnelheden kan leiden tot hogere concentraties van gesuspendeerde deeltjes in instromende stromen en daarom treden er afnames in Secchi-schijfmetingen op. Aan de andere kant kunnen temperatuur en volume van het binnenkomende water voldoende zijn om het meer te verdunnen met koeler, helderder water en de algengroeisnelheid te vetragen. Zowel helderder water als lagere groeisnelheden zouden resulteren in verhoogde Secchi-schijfmetingen.

Een preciezere manier om troebelheid te meten is door het gebruik van een troebelheidsmeter of turbiditeitsmeter. Een troebelheidsmeter werkt door een straal infrarood licht door een injectieflacon met het te testen monster te leiden. Een sensor detecteert de hoeveelheid licht die wordt verstrooid door de onopgeloste deeltjes die in het monster aanwezig zijn. Een microprocessor zet de metingen vervolgens om in nephelometrische troebelheidseenheden (NTU).

Troebelheidskalibratie in het veld

Kalibratie is eenvoudig met behulp van in de handel verkrijgbare primaire polymeerstandaarden (AMCO-AEPA-1). Deze vooraf gemaakte normen hebben de voorkeur, maar normen kunnen worden opgesteld met formazine volgens de EPA-analysemethode 180.1. De cuvetten moeten vrij zijn van krassen of scheuren en de cuvet moet altijd gehanteerd worden door alleen de dop of de bovenzijde aan te raken om deze niet vuil te maken. Elke cuvet met zichtbare krassen moet worden weggegooid.

 • Als formazine-standaarden worden gebruikt, meng de cuvetten dan voorzichtig gedurende ongeveer 1 minuut en laat de standaard vervolgens nog een minuut bezinken voordat u kalibreert.
 • Plaats en kalibreer de meter met behulp van een <0,1 NTU-standaard.
 • Selecteer een van de volgende standaarden en kalibreer of controleer de kalibratie als het instrument geen tweede standaard accepteert.
 • Herhaal dit indien nodig totdat de meter volledig is gekalibreerd.

Hoe kan Hanna Instruments u helpen met uw waterkwaliteit?

xxx

HI98194 multiparameter
pH, mV, ORP, DO, EC, resistiviteit, TDS, saliniteit, luchtdruk en temperatuur

De HI98194 is een robuuste, draagbare pH-, ORP-, geleidbaarheids-, opgeloste zuurstof- en temperatuurveldmeter met de prestaties en kenmerken van een meter van laboratoriumkwaliteit.

 • Meting van maximaal 12 verschillende waterkwaliteitsparameters
 • Snelkalibratie pH, geleidbaarheid en opgeloste zuurstof met één oplossing
 • GLP-functie waarmee u kalibratiegegevens envervalinformatie kan bekijken met één druk op de knop: datum, tijd, buffers/standaarden die worden gebruikt voor kalibratie en hellingskarakteristieken.

De HI98194 maakt professionele metingen in het veld eenvoudig door alles wat u nodig heeft in een robuuste koffer te leveren.

Meer info over de multiparameter veldmeter voor milieuwater HI98194

xxx

HI98494 multiparameter
pH, ORP, EC, TDS, resistiviteit, saliniteit, opgelost zuurstof, luchtdruk, temperatuur

De HI98494 kan één tot twaalf parameters weergeven op het lcd. De pH-, EC- en DO-metingen worden automatisch gecompenseerd voor temperatuurschommelingen. Opgelost zuurstofmetingen worden automatisch gecompenseerd voor barometrische druk en zoutgehalte.

 • Bluetooth
 • Digitale sonde met drie poorten voor pH/ORP, EC en optische DO-sensoren
 • Snelkalibratie
 • USB type-C voor downloaden logs én opladen
 • Dompeldichte IP67 behuizing, waterdichte IP68 elektrode
 • Kleurgecodeerde vervangbare sensoren

De HI98494 biedt de mogelijkheid om draadloos verbinding te maken met een smart-apparaat met een smartphone of iPad door middel van de Hanna Lap-app. Met behulp van de app kunnen logs per e-mail worden verzonden of gedownload.

Meer info over de multiparameter veldmeter voor milieuwater HI98494

< Terug